Vedtekter

§1 Formål

Norsk whiskyforbund er en ideell organisasjon som skal være det naturlige kontaktpunktet mellom lokale whiskyklubber, leverandører, produsenter og andre whiskyambassadører.  Norsk whiskyforbund skal fremme whiskykultur i vid forstand – også med et glimt i øyet.

Norsk whiskyforbund vil skape merverdi for sine medlemmer ved å:

 • Fungere som et nav, og skape erfarings- og informasjonsutveksling mellom norske whiskyklubber, eksempelvis gi tips og råd ved whiskykulturelle reiser.
 • Arrangere årsmøte, som selvsagt inkluderer whiskysmaking.
 • Fungere som et inkubator for nye whiskyklubber, tilby støtte og råd ved oppstart.
 • Tilby eksklusive tapninger fra innkjøpte whiskyfat for medlemmene.

§2 Navn

Det offisielle navnet er Norsk whiskyforbund (NWF). På engelsk benyttes Federation of Norwegian Whisky Societies (FNWS). Domenenavn på Internett er www.whiskyforbundet.no.

§3 Virksomhet

Norsk whiskyforbund skal drive virksomheten primært gjennom hjemmesiden og årsmøtet. Virksomheten skal drives med så lite byråkrati som mulig, og driften skal være kostnadseffektiv. Norsk whiskyforbunds sete er hos styrets leder.

§4 Medlemmer

Medlemmer er alle innmeldte klubber som har betalt årsavgift til Norsk whiskyforbund. Hver medlemsklubb har én stemme.

Medlemskap fordrer at kriterier er oppfylt. Styret godkjenner medlemskap.

Kriterier for medlemskap er at klubben har:

 • Navngitt leder/kontaktperson
 • Minst ett årlig møte
 • Et positivt forhold til whisky
 • Betalt årsavgift til Norsk whiskyforbund

§5 Årsmøte

Årsmøtet skal avholdes en gang per år, i forbindelse med den årlige kongressen. Innkalling skal sendes ut minst 30 dager før årsmøtet. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkomne saker som skal behandles av årsmøte må være styret i hende senest 14 dager før den varslede avholdelsen av årsmøte.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og de fremmøtte
 2. Valg av dirigent og sekretær
 3. Årsmelding
 4. Årsregnskap
 5. Behandling av innkomne forslag og saker
 6. Fastsette årskontingenten
 7. Valg i henhold til §6
 8. Konsum av minst ett glass whisky av god kvalitet

Dersom en klubb ikke har anledning til å sende delegater til årsmøtet, kan klubben ved skriftlig fullmakt, delegere sin stemme til delegat som møter på vegne av en annen medlemsklubb.

§6 Styret

Norsk whiskyforbunds styre skal bestå av minst seks og maksimalt åtte personer og er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er tilstede. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert i styret som selv velger leder, nestleder, sekretær og kasserer. Hvert styremedlem velges for to år. For å skape kontinuitet i styrets arbeid, er halve styret på valg hvert år.

§7 Valgkomité og valg

Valgkomiteen består av den/de personen(e) som sist gikk ut av styret. Ved gjenvalg av samme styre, gjenvelges også samme valgkomité.

Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer skal foreligge minst to uker før årsmøtet. 

§8 Eksklusjon

Dersom en whiskyklubb ikke lenger oppfyller kriteriene i §4 kan styret beslutte å ekskludere vedkommende whiskyklubb.

§9 Opphør

Dersom Norsk whiskyforbund velger å avslutte sin virksomhet skal eiendeler fordeles blant medlemmene.

§10 Endring av vedtekter

Endring av disse vedtektene fordrer 2/3 flertall på årsmøtet. Forslag til vedtektsendring må stå på dagsorden og være kunngjort for Norsk whiskyforbunds medlemmer minst to uker for årsmøtet.

Vedtatt 2014-04-05. Oppdatert 2022-10-21

One thought on “Vedtekter”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Federation of Norwegian Whisky Societies